Kierownik

ewp Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Od roku 2011 kieruje pracami badawczymi Paphos Agora Project oraz pełni funkcję opiekuna studentów odbywających ćwiczenia terenowe w Pafos. Ma ogromne doświadczenie w badaniach miasta Nea Paphos, bowiem od 1988 do roku 2010 r. była stałym członkiem misji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącej prace w dzielnicy willowej miasta znanej jako Maloutena. Kierownik grantów przyznanych  przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS na lata 2011-2014 oraz MAESTRO na lata 2015-2019, z których finansowane są krakowskie badania w Pafos.

Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IA UJ). Specjalistka w zakresie archeologii Grecji, Cypru i basenu Morza Czarnego. Kierowała ze strony polskiej wykopaliskami na Ukrainie: w Koszarach (1998 – 2008, we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Odessie) i w Akrze na Krymie (2009 – 2010, współpraca z Uniwersytetem w Doniecku i Państwowym Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu). Bierze udział w programie THALES – EKPA realizowanym przez Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, w ramach którego kieruje zespołem przygotowującym do druku ceramikę hellenistyczną z wykopalisk tego Uniwersytetu w sanktuarium Apollina na stanowisku Halasarna (dziś Kardamena) na wyspie Kos. Autorka i współautorka kilku książek, m. in. „Nea Pafos. Studia nad ceramiką hellenistyczną z polskich wykopalisk (1965-1991)" (1995) i „Sztuka starożytnej Grecji" (2001) oraz ponad 130 artykułów. Odbyła wiele staży i uzyskała liczne stypendia, uczestniczyła w ponad 30 krajowych i międzynarodowych konferencjach. Brała udział w badaniach archeologicznych na terenie Polski, Anglii, Cypru, Grecji i Ukrainy. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na starożytnej ceramice. Kieruje pracami nad polskimi tomami międzynarodowej serii Corpus Vasorum Antiquorum, z których najnowszy, jej autorstwa „Corpus Vasorum Antiquorum, Poland 11, Cracow 1 (Jagiellonian University Institute of Archaeology and Museum collections)", ukazał się w 2012 roku, a kolejne są w przygotowaniu.

 

Kadra

mgr Łukasz Miszk (od sezonu 2012)

W ramach Paphos Agora Project pełni funkcję zastępcy kierownika badań, nadzoruje prace wykopaliskowe na stanowisku oraz koordynuje badania nieinwazyjne i  przygotowanie dokumentacji terenowej.

Jest doktorantem i pracownikiem Zakładu Archeologii Klasycznej IA UJ. Ukończył archeologię oraz historię na UJ. Jest członkiem zarządu polskiego oddziału organizacji Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA Poland) [Aplikacje Komputerowe i Metody Ilościowe w Archeologii]. Zajmuje się archeologią antycznego Cypru oraz rekonstrukcją życia codziennego starożytnych na podstawie zabytków archeologicznych. Kierownik i uczestnik licznych badań wykopaliskowych w Polsce. Brał udział w zagranicznych misjach archeologicznych na Ukrainie, w Bułgarii, we Włoszech, na Cyprze oraz w Portugalii.

 

 

dr Agata Dobosz (od sezonu 2011)Agata

W ramach Paphos Agora Project zarządza projektem na Cyprze oraz bada hellenistyczne i rzymskie amfory transportowe, a także ceramikę użytkową.

Jest absolwentką filologii klasycznej oraz archeologii na UJ, gdzie uzyskała również tytuł doktora za rozprawę poświęconą kontaktom handlowym Cypru w okresie hellenistycznym w świetle odkryć amfor transportowych. Przedmiotem jej zainteresowania są głównie amfory transportowe okresu hellenistycznego i rzymskiego, a także ceramika innych kategorii. Współpracuje z Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach w projekcie THALES – EKPA. Uczestniczyła w pracach archeologicznych na terenie Polski, Ukrainy, Cypru, Grecji i Jordanii.

 

 

dr hab. Jarosław Bodzek (od sezonu 2013)

W ramach projektu zajmuje się opracowaniem naukowym monet odkrytych w trakcie prac wykopaliskowych oraz pełni funkcję opiekuna studentów odbywających ćwiczenia terenowe w Pafos.

Pracownik Zakładu Archeologii Klasycznej IA UJ oraz kierownik Gabinetu Numizmatycznego Muzeum im. E. Hutten-Czapskiego (oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z mennictwem starożytnym przede wszystkim greckim, napływem monety greckiej i rzymskiej na ziemie polskie, sztuką architekturą starożytnej Grecji okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego oraz rzymską okresu republiki,  archeologią regionu Morza Czarnego oraz historią badań nad antykiem w Polsce. Jest autorem 2 książek i ponad 100 artykułów i innych publikacji.

 

 

dr hab. Marcin Biborski (od sezonu 2013)Wojciech Machowski

W ramach projektu zajmuje się konserwacją zabytków metalowych opracowaniem niektórych z nich (np. miecza rzymskiego odkrytego w roku 2011).

Pracownik Instytutu Archeologii UJ oraz kierownik Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków IA UJ. Specjalizuje się w problematyce młodszego okresu przedrzymskiego oraz okresu rzymskiego i wczesnej fazy wędrówek ludów na terenie Europy. W swoich badaniach koncentruje się na kwestiach związanych z uzbrojeniem ludności europejskiego Barbaricum oraz Cesarstwa Rzymskiego, przede wszystkim dotyczących mieczy. Prowadził i uczestniczył w wielu ekspedycjach archeologicznych w kraju, a także poza jego granicami, m.in. w Danii, w Niemczech i Czechach. Do wiodących jego zainteresowań należą także problemy związane z technologią produkcji oraz identyfikacją celtyckich i rzymskich mieczy w oparciu o badania metalograficzne. Prowadzi także prace badawcze z zakresu nowych metod konserwacji zabytków archeologicznych, które obejmują różnorodne analizy laboratoryjne, między innymi badania metalograficzne oraz analizy chemiczne, przeprowadzane metodami nieniszczącymi. Szczególnie bliskie są mu archeologiczne metalowe elementy uzbrojenia ale także wyroby rzemiosła artystycznego, monety i medale. Jest autorem dwóch książek oraz ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 

 

mgr Karolina Rosińska-Balik (od sezonu 2012)Karolina

W ramach Paphos Agora Project dokumentuje oraz rekonstruuje wirtualnie zabytki architektoniczne.

Jest doktorantką w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu IA UJ. Ukończyła archeologię na UJ oraz architekturę i urbanistykę na Politechnice Krakowskiej. W swojej pracy badawczej łączy wiedzę z zakresu obu ukończonych kierunków studiów; zajmuje się wirtualną rekonstrukcją obiektów architektonicznych. Uczestniczy w pracach archeologicznych na terenie Polski, Egiptu, Cypru, Ukrainy oraz Izraela.

 

 

mgr Małgorzata Kajzer (od sezonu 2011)

W ramach Paphos Agora Project zajmuje się opracowaniem terakotowych lampek oliwnych oraz rzymskiej ceramiki stołowej.

Jest doktorantką w Zakładzie Archeologii Klasycznej IA UJ. W 2014r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Nowoczesnych Technik Analitycznych w Konserwacji Obiektów Zabytkowych na Wydziale Chemii UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują archeologię Cypru w okresie hellenistycznym i rzymskim ze szczególnym uwzględnieniem materiału ceramicznego, przede wszystkim lampek oliwnych, ich produkcji i dystrybucji we wschodnim basenie Morza Śródziemnego.

W projekcie bierze udział od 2011 r. Uczestniczyła także w pracach wykopaliskowych na kilku stanowiskach w Polsce, w Egipcie (Tell El-Farcha), na Krymie (starożytna Akra). Od 2015 r. współpracuje z misją Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Libanie.

 

 

mgr Edyta Marzec (od sezonu 2011)Edyta

W ramach Paphos Agora Project opracowuje hellenistyczną ceramikę stołową.

Ukończyła archeologię i mediterranistykę na UJ oraz studia magisterskie (MSc in Archaeological Materials) na Uniwersytecie w Sheffield. Jest doktorantką w Zakładzie Archeologii Klasycznej IA UJ, we współpracy z Narodowym Centrum Badawczym „Demokritos" w Atenach oraz z Laboratorium Fitch przy Szkole Brytyjskiej w Atenach. Bierze udział w programie THALES – EKPA prowadzonym przez Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach. Jest także laureatką programu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – Mobilność Plus. Jej zainteresowania naukowe obejmują ceramikę hellenistyczną oraz badania petrograficzne i chemiczne ceramiki. Uczestniczyła w licznych projektach archeologicznych w Polsce, na Ukrainie, Cyprze, Grecji, Anglii, Gwatemali oraz Libanie.

 

 

mgr Kamila Nocoń (od sezonu 2014)

W ramach projektu zajmuje się opracowaniem ceramiki kuchennej okresu hellenistycznego i rzymskiego.

Doktorantka w Zakładzie Archeologii Klasycznej, studentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Społeczeństwo - Technologie – Środowisko. Ukończyła archeologię oraz mediterraneistykę na UJ. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na ceramice kuchennej okresu hellenistycznego i rzymskiego Cypru, na ceramice  greckiej i pokrewnej, oraz archeologii kolonii greckich na terenie północnych wybrzeży Morza Czarnego. W latach 2012-2013 pełniła funkcję opiekuna merytorycznego  sztuki greckiej i cypryjskiej w Dziale Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Bierze udział w pracach przygotowawczych nowej edycji polskich przedwojennych tomów Corpus Vasorum Antiquorum (CVA). Dwukrotna stypendystka Robert Anderson Trust w Londynie. Uczestniczka licznych ekspedycji archeologicznych w Polsce, na Ukrainie (Koszary, Akra–ekspedycje IA UJ; Tyritake- MNW), Gruzji (Pichvnari -British-Georgian Expedition of Pichvnari ) oraz na Cyprze (Paphos-Maloutena - misja UW).

 

Meikedr Meike Droste (od sezonu 2012)

W ramach Paphos Agora Project opracowuje figurki terakotowe oraz zajmuje się dokumentacją rysunkową zabytków ruchomych.

Ukończyła studia archeologiczne na Uniwersytecie w Kolonii, gdzie uzyskała również stopień doktora ze specjalizacją archeologia klasyczna. Odbyła liczne staże i stypendia w Grecji, gdzie także brała udział w pracach wykopaliskowych (Olimpia, Messene, Samos i in.). Od lat osiemdziesiątych uczestniczy w badaniach archeologicznych w Pafos na Cyprze: początkowo w pracach w Domu Orfeusza prowadzonych z ramienia Uniwersytetu Cypryjskiego w Nikozji, a następnie w wykopaliskach Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku Maloutena. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę Asklepiadesów (rodziny boga Asklepiosa), a także mozaiki rzymskie oraz figurki terakotowe. Opublikowała wiele prac naukowych poświęconych tym zagadnieniom.

Ekipa 2018

Oprócz w/w członków kadry, brali również udział:
prof. dr Martina Seifert (Uniwersytet w Hamburgu, kierownik badań geofizycznych)
Nikola Babucic stud.phil. (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
Daniel Jachimczuk (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
Sebastian Adlung (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK (kierownik badań geoarcheologicznych)
mgr Sławomir Chwałek (badania geoarcheologiczne)
mgr Marcin Frączek (badania geoarcheologiczne)
Paweł Przepióra (badania geoarcheologiczne)
mgr inż. Wojciech Ostrowski (fotogrametria bliskiego zasięgu)
mgr inż. Weronika Winiarska (geodezja)
mgr inż. Anna Wencel (geodezja)
inż. Łukasz Bąk (geodezja)
mgr Adam Oleksiak (dokumentacja fotograficzna)
Marta Florek (opracowanie naczyń kamiennych)
mgr Kamila Niziołek (opracowanie hellenistycznej ceramiki stołowej)
dr Urszula Wicenciak (opracowanie naczyń zasobowych)
Grzegorz Kruczek (opracowanie ceramiki architektocznicznej)
mgr Maciej Wacławik (opracowanie zabytków metalowych, dokumentacja terenowa, administracja strony internetowej oraz mediów społecznościowych projektu)
dr Kamil Kopij (dokumentacja terenowa)
mgr Szymon Jellonek (dokumentacja terenowa)
Marek Gutek (dokumetacja terenowa)
Roman Kałuziński (dokumentacja terenowa)
Michał Michalik (dokumentacja terenowa)
Justyna Włoch (konserwacja elementów architektocznicznych)
Aleksandra Klasura (konserwacja elementów architektocznicznych)
mgr Barbara Zając (pomoc konserwatorska)
dr Paulina Komar
dr Agata Kubala

Studenci:
Agata Głowacka
Natalia Gruda
Gabierla Juźwińska
Aleksandra Milczuk
Wiktoria Rumian
Sywial Samulewicz
Nikola Šuhejová
Sebastian Bała
Jakub Bobrowski
Konrad Jurkowski
Mateusz Jurek
Mariusz Krasucki
Dawid Król
Michał Lis
Tomas Petr
Mikołaj Wiktorowski

Wolontariusze:
Maria Elena Antioniadi
Vicky Antoniou
Judyta Bąk
Katarzyna Cierlikowska
Iwona Feier
Aleksandra Hrynkiewicz-Bogenryter
Katarzyna Kądziołka
mgr Monika Koźlakowska
Adrien Anett Leibinger
Dominika Lorek
Martyna Romańska
Justyna Rosowska
Karolina Sokół
Iga Ściana
Jakub Artemiuk
Marc Dalmau
mgr Bartłomiej Grzywniak
Szymon Jamaszewski
Piotr Klicz
Paweł Lech
mgr Michał Link-Lenczowski
Joseph Pacheco
Alexander Reich
Paweł Rozmuski
Damian Sadurski
Dominik Stachowiak
Marek Władyka

Ekipa 2017

Oprócz w/w członków kadry, brali również udział:
prof. dr Martina Seifert (Uniwersytet w Hamburgu, kierownik badań geofizycznych)
Michaelis Antonakis BA (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
Nikola Babucic stud.phil. (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
Daniel Jachimczuk (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
Sebastian Adlung (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK (kierownik badań geoarcheologicznych)
mgr Sławomir Chwałek (badania geoarcheologiczne)
Paweł Przepióra (badania geoarcheologiczne)
dr Paulina Komar
dr Kamil Kopij
dr Agata Kubala
mgr inż. Wojciech Ostrowski (fotogrametria bliskiego zasięgu)
mgr inż. Weronika Winiarska (geodezja)
inż. Łukasz Bąk (geodezja)
mgr Maciej Wacławik (prace terenowe, opracowanie zabytków metalowych, administracja strony internetowej oraz mediów społecznościowych projektu)
mgr Marcin Iwan (dokumentacja fotograficzna)
mgr Adam Oleksiak (dokumentacja fotograficzna)
Robert Słaboński (dokumentacja fotograficzna)
mgr Barbara Zając (pomoc konserwatorska)
mgr Szymon Jellonek (dokumentacja terenowa)
mgr Alicja Jurkiewicz (dokumentacja rysunkowa)
Marta Florek (opracowanie naczyń kamiennych)
Justyna Włoch (konserwacja elementów architektocznicznych)
Piotr Cora (dokumetacja terenowa, opracowanie naczyń szklanych)
Roman Kałuziński (dokumentacja terenowa)
Grzegorz Kruczek (opracowanie ceramiki architektocznicznej)
Konrad Leśniak (opracowanie tynków)

Studenci:
Agnieszka Garbacz
Agata Głowacka
Dominka Lorek
Alicja Łacheta
Aleksandra Milczuk
Iga Ściana
mgr inż. Anna Wencel
Kinga Wątor
Sebastian Bała
Krzysztof Bratko
Piotr Dereszowski
Grzegorz Kampka
Patryk Okrajek
Krzysztof Skawiniak
Piotr Wiesner  

Wolontariusze:
Eleni-Maria Antoniadi
Vicky Antoniou 
Maria Caban
Katarzyna Cierlikowska
Joanna Ciesielska
Klaudia Dąbrowiecka
Michelle Dembinski
Karolina Garbowska
Natalie Fillippoy
Klaudia Jagoda
Gabriela Juźwińska
mgr Agata Kaczmarek
mgr Paulina Koczwara
Agnieszka Korytko
mgr Sylwia Margraf
Kamila Niziołek
Joanna Rajczyk
Agnieszka Sołtysik
Maria Stampouloglou
Aleksandra Uniszewska
Adam Berta
Mateusz Górski
Maciej Harasimowicz
Panagiotis Koukoulekidis
Michał Michalik
Paweł Rozmuski
Damian Sadurski
Wojciech Wichnera

Pozostali uczestnicy:
dr Joanna Kuncewicz
Włodzimierz Kuncewicz
mgr Michał Link-Lenczowski

Ekipa 2016

Oprócz w/w członków kadry, brali również udział:
prof. dr Martina Seifert (Uniwersytet w Hamburgu, kierownik badań geofizycznych)
Michaelis Antonakis BA (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
Nikola Babucic stud.phil. (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK (kierownik badań geoarcheologicznych)
mgr Sławomir Chwałek (badania geoarcheologiczne)
mgr Piotr Kusztal (badania geoarcheologiczne)
dr inż. Paweł Ćwiąkała (obsługa skanera laserowego)
dr inż. Edyta Puniach (obsługa skanera laserowego)
mgr inż. Wojciech Matwij (obsługa skanera laserowego)
dr Agata Kubala
mgr inż. Wojciech Ostrowski (fotogrametria bliskiego zasięgu)
mgr inż. Weronika Winiarska (geodezja)
inż. Łukasz Bąk (geodezja)
mgr Maciej Wacławik (prace terenowe, opracowanie zabytków metalowych, administracja strony internetowej oraz mediów społecznościowych projektu)
mgr Marcin Iwan (dokumentacja fotograficzna)
mgr Adam Oleksiak (dokumentacja fotograficzna)
Robert Słaboński (dokumentacja fotograficzna)
mgr Barbara Zając (pomoc konserwatorska)
mgr Szymon Jellonek (dokumentacja terenowa)
mgr Alicja Jurkiewicz (dokumentacja rysunkowa)
mgr Paulina Koczwara
Marta Florek (opracowanie naczyń kamiennych)
Justyna Włoch (konserwacja elementów architektocznicznych)
Piotr Cora (dokumetacja terenowa, opracowanie naczyń szklanych)
Marek Gutek (dokumentacja terenowa)
Roman Kałuziński (dokumentacja terenowa)
Grzegorz Kruczek (opracowanie ceramiki architektocznicznej)
Konrad Leśniak (opracowanie tynków)
Maciej Siedlecki (dokumentacja terenowa, opracowanie systemów hydrotecznicznych)

Studenci:
Katarzyna Czerw
Dominika Florczyk
Gabriela Juźwińska
Kamila Kalisz
Magdalena Mazurkiewicz
Kamila Niziołek
Patrycja Siuda
Emilia Staniszewska
Paulina Wołodźko
Michał Gorczyca
Mateusz Juszczyk
Paweł Klóska
Michał Michalik
Mikołaj Toborowicz

Wolontariusze:
dr Joanna Kuncewicz
mgr Michał Link-Lenczowski
Magdalena Antos
mgr Justyna Bienias
Alicia Ioannou
mgr Agata Kaczmarek
Ivana Kubalova
Diana Mroczek
Anna Michalska
Aleksandra Milczuk
Natalia Kositarz
Paulina Kłóś
Christine Puffer
Emanuela Rudnicka
Barbara Szlakowska
Neele Theunert
mgr inż. Anna Wencel
Magdalena Zjawiony
Giannis Apostolou
Krzysztof Dołbizno
Andrzej Jaskóła
Rafael Laoutari
Marc Lecloux
Cyryl Puntos
Jakub Witowski

Ekipa 2015

Oprócz w/w członków kadry, brali również udział:
dr hab. Tomasz Scholl (UW, nadzór prac w terenie, opiekun grupy studentów z UW)
prof. dr Martina Seifert (Uniwersytet w Hamburgu, kierownik badań geofizycznych)
Michaelis Antonakis BA (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
Nikola Babucic stud.phil. (Uniwersytet w Hamburgu, badania geofizyczne)
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK (kierownik badań geoarcheologicznych)
mgr Marcin Frączek (badania geoarcheologiczne)
mgr Sławomir Chwałek (badania geoarcheologiczne)
dr inż. Paweł Ćwiąkała (obsługa skanera laserowego)
mgr inż. Wojciech Matwij (obsługa skanera laserowego)
inż. Łukasz Bąk (geodezja)
inż. Weronika Winiarska (geodezja)
mgr Maciej Wacławik (prace terenowe, opracowanie zabytków metalowych, administracja strony internetowej oraz mediów społecznościowych projektu)
mgr Marcin Iwan (dokumentacja fotograficzna)
Robert Słaboński (dokumentacja fotograficzna)
mgr Barbara Zając (pomoc konserwatorska)
mgr Szymon Jellonek (dokumentacja terenowa)
mgr Alicja Jurkiewicz (dokumentacja rysunkowa)
mgr Izabela Jurkiewicz (dokumentacja rysunkowa)
mgr inż. Wojciech Ostrowski (fotografia powietrzna)
mgr Kasper Hanus (operator drona)
Marta Florek (opracowanie naczyń kamiennych)
Piotr Cora (dokumetacja terenowa, opracowanie naczyń szklanych)
Marek Gutek (dokumentacja terenowa)
Roman Kałuziński (dokumentacja terenowa)
Michał Kłosowski (dokumentacja terenowa)
Maciej Siedlecki (dokumentacja terenowa, opracowanie systemów hydrotecznicznych)

Studenci UJ:
Sabina Borek
Karolina Garbowska
Jarosława Kamieniak
Ivana Kubalova
Magdalena Mazurkiewicz
Aleksandra Słowicka
Urszula Śmigielska
inż. Anna Wencel
Artur Baran
Artur Charzyński
Grzegorz Kruczek
Konrad Leśniak
Miłosz Strojek
Wojciech Wichnera
Jarosław Wójcik

Studenci UW:
Maria Bąk
Helena Kulma
Edyta Siczek
Ewelina Staniszewska
Barbara Szlakowska
Barbara Ślązak
Marian Drożdż
Jan Kłaput


Wolontariusze:
Marta Dybkowska
Sara Fabijanić
dr Joanna Kuncewicz
mgr inż. Karolina Matwij
Anna Shimomura
Olivia Zmuda-Orłowska
Giannis Apostolou
mgr Jan Bulas
Antonio Giromini
Tomasz Jenorowski
mgr Michał Link-Lenczowski
Kamil Ochyra
Cyryl Puntos

Ekipa 2014

Oprócz w/w członków kadry, brali również udział:
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK (kierownik badań georadarem)
dr Joanna Krupa (badania georadarem)
mgr Sławomir Chwałek (badania georadarem)
dr inż. Paweł Ćwiąkała (obsługa skanera laserowego)
mgr inż. Wojciech Matwij (obsługa skanera laserowego)
mgr inż. Karolina Matwij (obsługa skanera laserowego)
inż. Łukasz Bąk (geodezja)
mgr Maciej Wacławik (prace terenowe, opracowanie zabytków metalowych, administracja strony internetowej oraz mediów społecznościowych projektu)
mgr Marcin Iwan (dokumentacja fotograficzna)
Robert Słaboński (dokumentacja fotograficzna)
mgr Kasper Hanus (fotografia powietrzna)
Alicja Jurkiewicz (dokumentacja rysunkowa)
Marta Florek (opracowanie naczyń kamiennych)
Piotr Cora (dokumetacja terenowa, opracowanie naczyń szklanych)
Marek Gutek (dokumentacja terenowa)
Maciej Siedlecki (dokumentacja terenowa, opracowanie systemów hydrotecznicznych)

Studenci:
Urszula Doros
Małgorzata Kielar
Renata Kluza
Anna Kowalówka
Anna Rojek
Aleksandra Węgrzynek
Paulina Wołodźko
Łukasz Czyrnek
Paweł Klóska
Michał Kłosowski
Krzysztof Kotynia
Kamil Ochyra
Jan Pavelka
Szymon Walkowski

Wolontariusze:
mgr Barbara Barska
Daria Białobrzecka
Justyna Bienias
Magdalena Brzezińska
Anja Görke
Johanna Sophie Hospotka
Magdalena Klimza
Katarzyna Olczak
Weronika Winiarska
mgr Barbara Zając
Konrad Grzyb
Krzysztof Jachym
mgr Szymon Jellonek
Szymon Marzec
Christian Meißner
Nick Petukat

Ekipa 2013

Oprócz w/w członków kadry, brali również udział:
dr Wojciech Machowski (nadzór prac w terenie)
mgr Maciej Wacławik (prace terenowe, opracowanie zabytków metalowych, administracja strony internetowej oraz mediów społecznościowych projektu)
mgr inż. Aleksandra Rejowicz (geodezja)
inż. Łukasz Bąk (geodezja)
mgr Marcin Iwan (dokumentacja fotograficzna)
Adriana Drabik (dokumentacja rysunkowa zabytków ruchomych)
Żenia Demczuk (dokumentacja rysunkowa zabytków ruchomych)
Michał Rajwa (fotografia powietrzna)

Studenci:
Artur Ciszewski 
Paulina Gązwa
Konrad Grzyb
Karolina Hruby
Iwo Jeziorski
Roman Kałuziński
Magdalena Klimza
Paulina Koczwara
Mariusz Krasucki
Grzegorz Kruczek
Magdalena Lewandowska
Emil Policha
Magdalena Roessler
Hubert Szymczyk
Jagoda Wieczorek

Wolontariusze:
Piotr Cora
Marta Florek
Marek Gutek
Eliza Gutek
Alicja Jurkiewicz
Marcin Kumięga
Adam Najgeburski
Maciej Siedlecki
Anna Rojek

Ekipa 2012

Oprócz w/w członków kadry, brali również udział:
dr Wojciech Machowski (nadzór prac w terenie)
mgr Marcin Iwan (dokumentacja fotograficzna)
Bartłomiej Grzywniak
Małgorzata Kajzer (lampki)
Maciej Wacławik (inwentarz nieceramiczny)

Studenci:


Żenia Demczuk
Adriana Drabik
Marta Florek
Dagmara Gajewska
Alicja Jurkiewicz
Maria Oleksy
Alicja Serafin
Weronika Winiarska Krzysztof Cisło
Piotr Cora Marek Gutek
Szymon Jellonek
Marcin Kumięga
Adam Najgeburski
Maciej Siedlecki

Wolontariusze:
Eliza Duchnowska
mgr Agnieszka Mroczka
mgr inż. architekt Piotr Balik
Stavros Christodoulou
Paweł Kurtyka
mgr Paweł Surówka

Ekipa 2011

Oprócz w/w członków kadry, brali również udział:
dr Wojciech Machowski (nadzór prac w terenie)
dr Agnieszka Fulińska (opracowanie rzeźby, administracja strony internetowej)
mgr Artur Buszek (geofizyka)
mgr Dawid Święch (geofizyka)

Studenci:

Aleksandra Błaszczak
Ewa Domaradzka
Małgorzata Kajzer
Natalia Małecka
Daria Olbrycht
Paula Pieprzyca
Anna Teper
Paweł Gołyźniak
Bartłomiej Grzywniak
Jakub Kałka
Michał Kuśpiel
Tomasz Laske
Wiesław Siedlarz
Maciej Wacławik
Michał Zieliński

Wolontariusze:
Karolina Poterek
Stavros Christodoulou